Voorwaarden

Algemene voorwaarden Verkoop Materiaal

Artikel 1. Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ludus Concepts: een handelsnaam van Ludus Outdoor, kantoorhoudende in Oss;
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop tussen Ludus Concepts en Koper;
3. Product: het/de product(-en) en/of dienst(-en) dat/die door Ludus Concepts wordt/worden aangeboden;

4. Koper: de afnemer van goederen en/of diensten, zijnde een natuurlijke- dan wel rechtspersoon;
5. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals vermeld op de website of middels een offerte, zonder eventuele bijkomende kosten;
6. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
7. Schriftelijk: Per fax, e-mail of brief.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Ludus Concepts zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Ludus Concepts het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De door Ludus Concepts gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ludus Concepts niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken.
4. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of nieuwe opdrachten.
5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Ludus Concepts hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Koper een bestelling heeft geplaatst. Dit kan mondeling, telefonisch of schriftelijk geschieden dan wel het accepteren van een uitgebrachte offerte.
2. Na het overeenkomen van de bestelling zal een bevestiging worden gestuurd. Deze zal zo snel mogelijk worden verstuurd maar in ieder geval binnen 14 dagen.
2. De bevestiging vermeldt de volgende informatie: een algemene omschrijving van het bestelde Product
- de Prijs van het bestelde Product
- het aantal bestelde Producten
- het totaalbedrag van de bestelling inclusief bijkomende kosten
zoals verzendkosten en/of rembourskosten
- de persoonlijke gegevens van Koper zoals naam,
factuuradres, het afleveradres, e-mailadres en
telefoonnummer
- de gekozen betaalwijze
- contactgegevens van Ludus Concepts

3. Ludus Concepts is gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of om aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4. Toepassing Voorwaarden

1. Op alle Overeenkomsten die gesloten worden, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enigerlei andere algemene voorwaarden.

2. Het is voor Koper te allen tijde mogelijk de Voorwaarden vanaf de website te raadplegen en uit te printen.
3. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk tussen Ludus Concepts en Koper overeengekomen te worden. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven naast de overeengekomen afwijkende bepalingen onverkort van kracht.

4. Ludus Concepts behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en haar aanbod te allen tijde te wijzigen.

Artikel 5. Het aanbod

1. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden van bescheiden en modellen, alsmede opgaven van afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Ludus Concepts zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Alle aanbiedingen gedaan door Ludus Concepts zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van het Product.

3. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een specifiek aanbod dan wordt deze beperking duidelijk vermeld bij de aanbieding.

Artikel 6. Inschakeling derden
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ludus Concepts het recht bepaalde werkzaamheden of leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Ludus Concepts.

Artikel 7. Herroeping/Bedenktijd

1. Na ontvangst van het Product heeft Koper het recht om binnen veertien werkdagen de Overeenkomst met Ludus Concepts te ontbinden zonder opgaaf van reden onder inachtneming van lid 2 t/m 5 van artikel 5.
2. De veertien dagen bedenktijd gaan in
op het moment dat de koper het product ontvangt. Bij een dienst gaat de bedenktijd in op het moment dat de klant bestelt.
3. Wanneer Koper gebruik wil maken van het herroepingrecht van lid 1 dient Koper dit binnen de in lid 1 gestelde termijn schriftelijk aan Ludus Concepts kenbaar te maken.

4. Bij het ontbinden van de Overeenkomst zoals aangegeven in lid 1 en 2 van dit artikel, dient Koper het Product onmiddellijk terug te sturen naar Ludus Concepts vergezeld van het aankoopbewijs. Deze verzending komt volledig voor rekening en risico van Koper.

5. Ludus Concepts behoudt zich het recht voor om een retourzending te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren in de volgende situaties:
- wanneer het aankoopbewijs ontbreekt
- wanneer de originele verpakking ontbreekt of beschadigd is
- wanneer het Product zichtbaar gebruikt is
- wanneer het Product beschadigd is

6. Voor producten, die aan bederf onderhevig zijn, speciaal op maat gemaakt zijn, of speciaal naar de wens van Koper vervaardigd zijn, geldt het herroepingrecht van lid 1 niet.

Artikel 8. Terugbetaling na ontbinding Overeenkomst

1. De gedane betaling voor de levering van het Product waarvoor de Overeenkomst ontbonden is conform art.5 lid 1 en 2 of art. 7 lid 3 van deze Voorwaarden wordt door Ludus Concepts zo spoedig mogelijk aan Koper terugbetaald, doch uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen, onder aftrek van de verzendkosten welke door Ludus Concepts gemaakt zijn en onder aftrek van provisie van de creditcardmaatschappij indien er met een creditcard betaald is.

Artikel 9. Prijzen

1. Alle vermelde prijzen zijn in euro´s en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, bijvoorbeeld verwijderingsbijdragen, maar exclusief bijkomende kosten, bijvoorbeeld verzendkosten en/of rembourskosten.

2. Indien, na bestelling, maar voor de daadwerkelijke levering, Ludus Concepts de Prijs van het verkochte Product, om welke reden dan ook, verhoogt, zal Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte gebracht worden. Koper heeft de mogelijkheid binnen vijf werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling van Ludus Concepts terzake de prijsverhoging de Overeenkomst te ontbinden. Dit dient te geschieden door een schriftelijke melding hiervan aan Ludus Concepts.

Artikel 10. Betaling

1. Alle betalingen dienden vooraf te geschieden per: Ideal; BanContact/Mister Cash; SofortBanking/DIRECTebanking; vooruitbetaling
of per Factuur
2. Op factuur is de betalingstermijn 14 dagen, alleen voor rechtspersonen en alleen na akkoord van Ludus Concepts.

3. Maakt Koper gebruik van de mogelijkheid tot vooruitbetaling via
bank of postbank dan dient hij de betaling binnen 10 dagen na de dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen aan Ludus Concepts te hebben voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling beschouwt Ludus Concepts de Overeenkomst als ontbonden.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
5. Indien Koper na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dat bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten aan Ludus Concepts in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor invordering van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11. Levering

1. Ludus Concepts zal geaccepteerde bestellingen met de grootst mogelijke spoed uitvoeren. De maximale leveringstermijn bedraagt 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien een Product (tijdelijk) niet in voorraad is, of er kan om een andere reden niet dan wel slechts gedeeltelijk geleverd worden, dan ontvangt Koper hiervan binnen 30 werkdagen na de bestelling bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling kosteloos te ontbinden.

3. Indien levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ludus Concepts zich inspannen om in overleg met koper een vervangend product te zoeken.

4. Wanneer een vervangend product geleverd wordt, zal bij levering vermeld worden dat hier sprake is van een vervangend product. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Ludus Concepts hierover met Koper overleggen en schriftelijke afspraken maken.

5. Als plaats van levering geldt het woon- /bedrijfsadres van Koper dat het laatst bij Ludus Concepts bekend gemaakt is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. De door Ludus Concepts opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Ludus Concepts is niet aansprakelijk voor geleden schade door overschrijding van de levertermijn. Mocht nochtans sprake zijn van schadeplichtigheid dan is deze ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


Artikel 12. Transport en transportkosten
1. Ludus Concepts draagt het risico van beschadiging of vermissing van het door Koper bestelde Product tot het moment van levering. Op dat moment gaat het risico op Koper over. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Ludus Concepts verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de Koper.
2. In afwijking van lid 11.1 wordt bij natuurlijke personen in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering altijd verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de natuurlijke persoon.
3. De hoogte van de verzendkosten, alsmede de verdeling van deze kosten over Koper en Ludus Concepts, zullen periodiek door Ludus Concepts worden vastgesteld en separaat worden vermeld in de prijsopgave en/of op de website.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Koper geleverde Producten blijven eigendom van Ludus Concepts tot het moment waarop door Ludus Concepts volledige betaling van alle openstaande facturen ten aanzien van de betreffende Koper, vermeerderd met eventuele bijkomende kosten, is ontvangen.

Artikel 14. Klachten

1. De Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 36 uur na ontvangst van de zaken, aan Ludus Concepts te worden gemeld.
2. Klachten over andere klachten dan genoemd in artikel 13.1 dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 maanden na constatering daarvan, bij Ludus Concepts te worden ingediend. Indiening van klachten dient schriftelijk te geschieden.
3. Koper dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een Overeenkomst die met Ludus Concepts gesloten is.

4. Na ontvangst van een schriftelijke klacht zal Ludus Concepts binnen 3 werkdagen contact opnemen met Koper om te melden hoe het vervolgtraject van de klachtafhandeling er uit zal gaan zien. Ludus Concepts streeft er naar om iedere klacht ten spoedigste, maar uiterlijk binnen 30 werkdagen af te handelen.

Artikel 15. Garantie

1. Op vrijwel alle Producten die door Ludus Concepts geleverd worden bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die gehanteerd wordt door de fabrikant of importeur. Deze garantie tast de rechten van Koper, voortvloeiend uit de wet niet aan.

2. Zonder origineel aankoopbewijs, te weten de factuur die met de bestelling wordt meegezonden, kan geen aanspraak op de garantie gemaakt worden.

3. Een garantieaanspraak moet door Koper schriftelijk, vóór retourzending van Producten aan Ludus Concepts, gemeld worden bij Ludus Concepts.

4. Bij retourzending dient gebruik gemaakt te worden van het door Ludus Concepts ter beschikking gestelde retourformulier, deze is via info@Ludus Concepts.nl aan te vragen. Zonder dit formulier wordt de retourzending niet in behandeling genomen.

5. Indien door Koper ingediende garantieaanspraak door Ludus Concepts dan wel de producent of importeur wordt erkend, komen de kosten van de retourzending, het vervangen en/of herstellen van het Product, en het zenden van het (vervangende) Product naar Koper voor rekening van Ludus Concepts. Indien echter aannemelijk is dat het gebrek aan het Product aan Koper zelf te wijten is, of anderszins voor zijn rekening en/of risico komt, is Ludus Concepts niet gehouden het gebrek aan het product te herstellen dan wel enigerlei kosten te dragen. Ludus Concepts zal het Product dan ook in ongewijzigde toestand voor rekening en risico van Koper retourneren aan Koper.

6. Niet of onvoldoende gefrankeerde pakketten worden door Ludus Concepts niet in ontvangst genomen.

Artikel 16. Ruilen

1. Indien Koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met het ontvangen Product bestaat de mogelijkheid om het Product te ruilen tegen een ander product binnen acht dagen na de levering. Indien Koper van deze gelegenheid gebruik wenst te maken dient hij dit schriftelijk binnen voornoemde termijn aan Ludus Concepts kenbaar te maken.

2. Bij retourzending dient gebruik te worden gemaakt van het door Ludus Concepts ter beschikking gestelde retourformulier (aan te vragen via info@Ludus Concepts.nl). Zonder dit formulier worden retourzendingen niet in behandeling genomen. Het Product dient in de originele en onbeschadigde verpakking, samen met het aankoopbewijs aan Ludus Concepts te worden geretourneerd.

3. Na ontvangst van het Product door Ludus Concepts ontvangt Koper een ontvangstbevestiging en zal Ludus Concepts binnen 30 dagen het nieuwe Product aan Koper zenden. Indien sprake is van een meer-/minderprijs zal Ludus Concepts hierover in overleg treden met Koper en schriftelijk nieuwe afspraken maken.

4. Alle (retour)zendingen in het kader van ruil komen volledig voor rekening en risico van Koper.

Artikel 17. Privacy

1. Ludus Concepts verplicht zich alle gegevens van haar klanten strikt vertrouwelijk te behandelen.
2. Ludus Concepts zal persoonsgegevens verwerken en opnemen in een of meer bestanden.

3. De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de gegevens die Koper zelf ter beschikking stelt wanneer Koper een Product bestelt. Deze gegevens worden verwerkt en gearchiveerd. Slechts indien Koper toestemming geeft worden de gegevens opgenomen in een mailingbestand van Ludus Concepts.

4. Het doel van de verwerking van persoonsgegevens van Koper is het door Ludus Concepts kunnen nakomen van de Overeenkomst die Ludus Concepts is aangegaan met Koper. Slechts in geval het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is kunnen gegevens aan derden worden verstrekt. Door het aangaan van een Overeenkomst met Ludus Concepts verleent Koper hiervoor toestemming.

5. Koper heeft recht op inzage in zijn of haar gegevens. Op verzoek van Koper zal Ludus Concepts gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Een verzoek tot inzage van persoonsgegevens en klachten omtrent schending van de privacy dienen schriftelijk te worden ingediend bij Ludus Concepts.

Artikel 18. Kosten

1. Alle kosten terzake juridische bijstand, zowel in als buiten rechte, die Ludus Concepts maakt om haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortkomende overeenkomsten geldend te maken, zijn voor rekening van Koper met een minimum van 10% van de Prijs.

Artikel 19. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Ludus Concepts jegens Koper en derden voor schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot de Prijs.
2. De Koper kan Ludus Concepts niet aansprakelijk stellen indien en voor zover:
- voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van Ludus Concepts strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de Koper.
3. De in artikel 18.2 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ludus Concepts, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

Artikel 20. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Ludus Concepts behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Ludus Concepts bedachte of tot stand gebrachte producten zullen zonder verdere toestemming alleen Ludus Concepts toebehoren. Indien schriftelijk ander overeengekomen met de Koper.
3. Alle door Ludus Concepts verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Ludus Concepts worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 21. Bevoegde rechter en Nederlands recht

1. Op iedere Overeenkomst tussen Ludus Concepts en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Ludus Concepts neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Ludus Concepts mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
3. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Ludus Concepts
e - info@ludusconcepts.com
a – Hoogheuvelstraat 40, 5342VV Oss
KvK: 171564980000
BTW: NL 141837251B01
Triodos Bank: NL 42 TRIO 0197 9592 10

Datum: 26 september 2014(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Greep uit de agenda in December

04 - Boogschieten, Zwijndecht BE, 

06 - Meest avtieve wijk, Oss, Monkeyklimmen, evenwicht, lasergame (vrij toegankelijk)

08 - Bedrijfsevent, Nijkerk, Fast and Hilarious 

10 - Meest avtieve wijk, Oss, Monkeyklimmen, evenwicht, lasergame (vrij toegankelijk)

13 - Meest avtieve wijk, Oss, Monkeyklimmen, evenwicht, lasergame (vrij toegankelijk)

15 - Bedrijfsevent kerstborrel, Almere, Silent Swing (met Kerstmuziek :-)

27 - Kerstevent, Oss, Monkeyklimmen en lasergame (vrij toegankelijk) 

Aanbiedingen!


Super aanbieding! Set van 6 voor 60 euro!

© 2014 - 2024 Ludus Concepts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel